อุโบสถเงินหลังแรกของโลก

วัดศรีสุพรรณ
ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลกและร่วมเรียนรู้สืบสานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น